transparència

D’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon governbetevé obre un espai de transparència per tal de facilitar de manera proactiva la informació sobre dades i continguts de diversa naturalesa que són referencials respecte de la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i la gestió dels recursos públics.

Pots exercir el dret d’accés a la informació pública a través del correu electrònic: transparencia[arroba]beteve.cat.

Les peticions hauran de contenir la identitat del sol·licitant (nom, cognoms i DNI) i, en el seu cas, la identitat de la persona física o jurídica a qui representi (nom i cognoms o raó social, DNI o NIF), la descripció precisa de la informació a la que es vol tenir accés i la forma o el format en què es vol tenir accés. És opcional informar sobre el motiu de la petició.


Informació corporativa

Reglament d’organització i funcionament dels serveis públics de televisió i ràdio locals de Barcelona. Aprovat pel Plenari del Consell Municipal el 30 de maig de 2008 (BOPB núm. 136 del 6 de juny de 2008). Modificat per acord del mateix òrgan del 25 de juliol de 2014 (BOPB del 31 de juliol de 2014) i del 23 de desembre de 2016 (BOPB del 30 de gener de 2017).

Estatuts d’Informació i Comunicació de Barcelona; Societat privada municipal.


Consell d’administració

Al Consell d’Administració de betevé li correspon la direcció i administració de la societat.
Es compon de sis membres i un secretari. Actualment, els seus membres són:

Susana Alcaide

Consellera

Iva Anguera

Consellera

Josep Maria Carbonell

Conseller

Francesc Orteu

Conseller

Àlex Sàlmon

President

Xavier Vidal

Conseller

Francesc Xavier Sánchez

Secretari


Direcció

El director té la responsabilitat executiva de la gestió del servei públic de betevé. Actualment, el director de betevé és Sergi Vicente. El consell de direcció està format per:

Sergi Vicente

Director

descarregar CV

Roger Guasch

Gerent

descarregar CV

Eva Arderius

Àrea d’informatius

descarregar CV

José Luis Gonzalez

Àrea Comercial

descarregar CV

Josep Rocafort

Àrea de continguts i art

descarregar CV

Anna Sans

Àrea de producció executiva

descarregar CV

Retribució dels alts càrrecs
Organigrama

Codi Ètic ICB

El Codi Ètic d’Informació i Comunicació de Barcelona, SA, spm fixa les normes i principis que han de regular els comportaments de tot el personal que presta servei a l’entitat en el desenvolupament de la seva activitat laboral i en les seves relacions amb els proveïdors, clients, institucions públiques i la societat en general.

Codi Ètic Informació i Comunicació de Barcelona
Aprovat pel Consell d’Administració de l’entitat en la seva sessió de data 18 de juliol de 2022

Canal ètic ICB

El Canal ètic permet comunicar fets, situacions o conductes contràries al dret o al Codi ètic i, per tant a la normativa, als valors corporatius i principis ètics d’actuació. 

L’objectiu és facilitar la comunicació de qualsevol informació que permeti a ICB detectar, prevenir i corregir possibles incompliments de la normativa legal i corporativa. La seva funció no és la de formular queixes i suggeriments de caràcter general.

Les persones informants han d’utilitzar el Canal ètic de bona fe i amb consciència honesta de la certesa de la informació. Les comunicacions han d’estar mínimament fonamentades i, si s’escau, aportar proves o indicis objectius suficients per considerar que la informació comunicada és certa. 

Les denúncies falses o realitzades de mala fe o amb intenció de causar danys podran ser objecte de sanció.

Aquest Canal ètic garanteix la confidencialitat i permet l’anonimat de les comunicacions que s’hi efectuïn.

ICB garantirà la indemnitat i protecció de les persones informants, tal com preveu la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin d’infraccions normatives i de lluita contra la corrupció​​​​​​.

Com funciona?

Per presentar una comunicació cal seleccionar el tipus de fet o situació que es vol comunicar.

Les dades identificatives de la persona informant són opcionals,  atès que el canal permet fer comunicacions anònimes, per tant, es podrà optar entre obrir el desplegable de dades identificatives i omplir-les o bé continuar sense incloure aquesta informació si es desitja romandre en l’anonimat.

La comunicació serà confidencial tant si la persona informant s’ha identificat com si és anònima.

A continuació, serà necessari incloure les dades del fet, situació o conducta objecte d’informació. Per facilitar la correcta gestió es recomana fer una explicació detallada dels fets que la persona informadora ha tingut coneixement, si és possible identificar el moment temporal, les persones afectades o implicades i la ubicació. El canal permet adjuntar els documents que es consideri necessari per complementar la informació.

Una vegada finalitzat el tràmit es generarà un document en què constarà els fets informats i un número de seguiment, el qual, permetrà veure l’estat de la comunicació i continuar la interacció amb el canal o persones instructores.

També pots enviar la teva comunicació per correu postal a VIADENUNCIA-infraccions betevé, avinguda de les Corts Catalanes, 5, pis 1 (08173) Sant Cugat del Vallès (Ref. Canal ètic).

Canal en línia 24 hores al dia.

A través de l’adreça electrònica: beteve@viadenuncia.net

Telefònicament: 931 31 94 11

Reunió o cita presencial, prèvia sol·licitud a través dels accessos mencionats.

Altres canals en què podeu comunicar fets, situacions o conductes contràries a la normativa o als principis ètics d’actuació:
Ajuntament de Barcelona
Oficina Antifrau de Catalunya

SUPORT: per incidències de funcionament i dubtes relacionats amb la política d’ús del canal, heu de contactar amb compliance@beteve.cat 

Descarregar la política del sistema intern d’informació

Accedir a l’eina


Informe públic d’audiències


Informació econòmica

Dades fiscals

Informació i Comunicació de Barcelona SA spm

Plaça Tísner 1. 08018 Barcelona

A-08862997

Perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya.
Perfil del contractant de l’Ajuntament de Barcelona.
Informació sobre contractes menors.

Recursos humans

Reglament de condicions laborals
Relació de llocs de treball
Pla d’igualtat 2021 – 2025

Convocatòries públiques de personal

Lloc de treballNúm. expedientNúm placesTermini presentació
Procés d’estabilització de l’ocupació
Anunci concurs de mèrits
Anunci aprovació bases concurs de mèrits
Anunci modificació places concurs de mèrits
Anunci esmena annex i modificació de bases concurs de mèrits
Procés d’estabilització de l’ocupació
Anunci concurs oposició
Anunci modificació places concurs oposició
Anunci aprovació bases concurs oposició
Tècnic/a d’administració
Bases de la convocatòria
Annex 1
Annex 2
Llistat provisional admeses excloses
Llistat definitiu admeses excloses
Resultat de les proves
Resultat global
2/2023116 de juny de 2023
Cap d’imatge (promoció interna)
Bases de la convocatòria
Annexes 1 i 2
Llistat provisional admeses excloses
Llistat definitiu admeses excloses
Resultat global
1/202311 de febrer de 2023
Gerent
Bases de la convocatòria
Annexes 1 i 2
Llistat provisional admeses excloses
Llistat definitiu admeses excloses
Resultat global
1/2022110 d’octubre de 2022
Director/a tècnic/a
Anunci de la convocatòria
Bases de la convocatòria
Annexes 1 i 2
Llistat provisional admeses excloses
Llistat definitiu admeses excloses
Resultat de mèrits
Resultat global
2/202111 de febrer de 2022
Director/a comercial
Anunci de la convocatòria
Bases de la convocatòria
Llistat provisional admeses excloses
Llistat definitiu admeses excloses
Resultat de mèrits
Resultat global
1/202116 de juny de 2021