avís legal

1. Titular de beteve.cat

En compliment del deure d’informació recollit a l’Article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar que l’empresa titular del lloc web www.beteve.cat, és Informació i Comunicació de Barcelona, SA, spm (en endavant ICB).


2 – Condició d’usuari

L’accés i/o ús de www.beteve.cat li atribueix la condició d’USUARI i li comporta l’obligació d’acceptar, complir i respectar les condicions generals d’accés i ús que es detallen a continuació.

Aquestes condicions (a partir d’ara s’anomenaran avís legal) tenen per objecte regular l’ús d’aquest web que el seu titular posa a disposició del públic en aquesta URL.

La utilització del web per un tercer li atribueix la condició d’USUARI i suposa l’acceptació plena per aquest usuari de totes les condicions que s’incorporen en aquest avís legal.

El titular del web pot oferir a través de la pàgina web serveis o productes que es poden trobar sotmesos a unes condicions particulars pròpies, que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions, i sobre les quals s’informarà a l’USUARI en cada cas concret.


3 – Condicions generals d’ús de beteve.cat i responsabilitats

3.1 Continguts i recursos disponibles

betevé.cat té per objecte facilitar, al públic en general, el coneixement de les activitats que aquesta empresa realitza i dels productes i serveis que presta.

A més, www.beteve.cat és un portal audiovisual que proporciona l’accés a l’USUARI a les informacions i continguts de betevé. Addicionalment, www.beteve.cat posa a la disposició de l’usuari una sèrie de recursos participatius.

L’ús de qualsevol d’aquests llocs web implica l’expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d’aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc.

3.2 Ús responsable de www.beteve.cat i dels seus continguts i serveis

ICB assumeix, d’acord amb la legislació vigent, la responsabilitat pels continguts d’aquest web que hagin estat elaborats pel mateix ICB. Respecte als continguts subministrats per usuaris i tercers, els són aplicables les exclusions de responsabilitat previstes en els articles 13 a 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En particular, respecte als continguts enllaçats, s’aplica l’exclusió de responsabilitat de l’article 17 de l’esmentada llei.

ICB no respon del mal ús que els usuaris puguin fer dels continguts del web. Tampoc no es fa responsable de les dificultats d’accés que pugui haver-hi per entrar al portal ni del mal funcionament d’aquest que sigui atribuïble a causes alienes a ICB.

L’USUARI s’obliga a fer un ús responsable de www.beteve.cat i dels continguts i/o serveis que mitjançant el mateix posi a la seva disposició ICB, donant compliment en tot cas a aquestes condicions d’accés i/o ús i fent-se responsable de qualsevol dany que pugui generar al propi lloc web www.beteve.cat, a l’empresa titular del mateix i/o a tercers com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol d’aquestes condicions d’accés i/o ús, així com de les conseqüències econòmiques derivades d’aquest dany, amb total indemnitat per a ICB.

La responsabilitat anteriorment descrita s’estén al registre que fos necessari portar a terme per l’USUARI per accedir a determinats serveis o continguts de www.beteve.cat, garantint a l’USUARI que la informació que proporcioni per a l’esmentat registre serà veraç i lícita. En el cas que www.beteve.cat detecti que alguna de les dades i/o informacions proporcionades per l’USUARI per al seu enregistrament no respongui a aquestes característiques, podrà donar de baixa l’USUARI i denegar-li l’accés i l’ús del servei o contingut interessat per a l’USUARI i/o de qualsevol altres serveis i/o continguts de www.beteve.cat.

Com a conseqüència d’aquest registre, l’USUARI disposarà d’un nom d’usuari que serà el que ell mateix haurà fet constar a l’enregistrament.

L’USUARI serà responsable de fer un ús responsable i estrictament confidencial d’aquestes dades i de no facilitar-les a cap tercer diferent de www.beteve.cat. En el cas que l’USUARI, per a qualsevol causa, cregui que el seu nom d’usuari o dades personals han pogut ser conegudes per a qualsevol tercer diferent de www.beteve.cat, s’obliga a instar a www.beteve.cat la baixa immediata com a usuari i a portar a terme, en el seu cas, un nou registre a www.beteve.cat amb nou nom d’usuari.

L’USUARI s’obliga a no emprar els continguts i/o serveis que es posin a la seva disposició a www.beteve.cat per a:
(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfobs, pornogràfics, degradants en qualsevol forma, il·legals, d’apologia del terrorisme o que incitin de qualsevol forma a l’odi i/o a la violència i especialment que incitin l’odi per motius de raça, sexe, religió o nacionalitat o que incitin al maltractament i a la crueltat envers els animals, i/o a causar danys al medi ambient o als béns històrics, patrimonials i culturals, que resultin en qualsevol forma atemptatoris dels drets humans i/o dels drets i llibertats de les persones, discriminatoris per raó de naixement, raça, sexe, religió, nacionalitat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, que suposin una lesió als del dret a l’honor, el dret a la intimitat i el dret a la pròpia imatge de www.beteve.cat, d’ICB, betevé i/o de qualsevol tercer

(iii) difondre dades de caràcter personal de terceres persones i/o informacions o continguts que puguin suposar una lesió del dret a l’honor, a la intimitat i/o a la pròpia imatge de tercers

(iv) provocar danys en els sistemes físics i/o lògics de www.beteve.cat i/o d’ICB o betevé, dels seus proveïdors o de terceres persones

(v) introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats

(vi) enviar correu brossa

(vii) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els noms d’usuari i/o contrasenyes d’altres usuaris i modificar i/o manipular en qualsevol forma els seus missatges i/o intervencions a www.beteve.cat

ICB es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris, aportacions i/o continguts introduïts per l’USUARI que vulnerin de qualsevol forma aquestes condicions generals d’accés i ús, que resultin susceptibles de vulnerar de qualsevol manera la legalitat vigent, l’ordre públic i/o la moral, el respecte a la dignitat de la persona, que atemptin contra la joventut o la infància, la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, les opinions abocades per a l’USUARI a través dels fòrums, blocs,  xats, o altres eines i/o serveis de participació que s’incorporin a www.beteve.cat seran de l’exclusiva responsabilitat de l’USUARI amb absoluta indemnitat per a ICB.

Addicionalment, ICB podrà impedir, suspendre i/o interrompre, en qualsevol moment, sense necessitat de preavís, a instància pròpia i/o de qualsevol tercer, l’accés de l’USUARI als continguts i/o serveis de www.beteve.cat en el cas que l’USUARI incompleixi de qualsevol forma aquestes condicions generals d’accés i/o ús.

a. Responsabilitat pel funcionament del web

ICB no pot garantir la inexistència d’errors en l’accés als serveis web o en el seu contingut, tot i que ICB desenvoluparà els mecanismes necessaris per reduir aquests escenaris i esmenar-los i actualitzar amb la major celeritat.

Així mateix, ICB no es pot fer responsable dels possibles errors, interferències o interrupcions del servei que puguin derivar-se de causes com poden ser virus informàtics, avaries telefòniques o de xarxa, desconnexions i un altre tipus de fallades motivat per causes alienes al titular del web.

ICB es reserva el dret de suspendre temporalment el funcionament dels serveis web, en qualsevol moment, sempre que sigui necessari per a tasques de manteniment, reparació, actualització o millora. Així mateix, ICB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

D’altra banda, ICB no es fa responsable dels continguts que puguin ser publicats pels usuaris o per qualsevol tercer a través dels fòrums, comentaris o xarxes socials associades als llocs web, si bé es facilitaran per part d’ICB els mitjans necessaris per retirar aquest tipus de continguts i per garantir el compliment de la legislació aplicable, així com el respecte dels drets dels afectats i l’ordre públic. En el cas que els usuaris detectin algun contingut que afecti en aquest sentit, es recomana que es posi en contacte amb ICB amb la major celeritat possible, a través dels mitjans facilitats.

b. Responsabilitat sobre els enllaços

Els enllaços o “links” continguts en els nostres serveis web, poden conduir a serveis web externs, gestionats per tercers, a fi de facilitar a l’usuari accés a informació o recursos relacionats. ICB no gestiona, ni revisa, ni es pot fer responsable dels continguts, funcionament o informacions dels llocs web als quals dirigeix, amb els quals no es manté cap relació. ICB no es pot fer responsable dels danys i perjudicis que puguin sorgir d’aquestes pàgines enllaçades. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

c. Responsabilitat dels usuaris

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a ICB (en els casos necessaris) són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en les mateixes. L’USUARI serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar al responsable del fitxer o a qualsevol tercer a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

L’USUARI es compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la llei, el present avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’USUARI s’obliga a no utilitzar el lloc web o els serveis que s’hi prestin amb fins contraris al contingut del present avís legal, o amb fins il·lícits o lesius dels interessos i/o drets de tercers, com ara: difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics d’ICB, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar o manipular els missatges.

L’USUARI es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, dequalsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present web, així com a no obstaculitzar el seu adequat funcionament.

Així mateix, l’USUARI es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’USUARI es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que puguin causar errors al web.


4 – Propietat Intel·lectual i Industrial

A efectes del que preveu l’article 32.1 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, ICB s’oposa de manera expressa a la utilització de qualsevol dels continguts d’aquest web amb la finalitat de realitzar ressenyes o revistes de premsa amb finalitats comercials (“press-cliping”) sense tenir la prèvia autorització per escrit d’ICB.

Qualsevol ús no autoritzat de les obres contingudes a www.beteve.cat constitueix una vulneració de les referides normes, així com un delicte que podrà ser castigat d’acord amb les lleis penals aplicables.

En conseqüència, queda estrictament prohibida la fixació, reproducció, traducció, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i/o transformació de la totalitat o part de les obres contingudes en aquesta pàgina, així com qualsevol altre acte d’explotació en relació amb aquestes obres, sense permís previ, exprés i per escrit dels titulars de drets.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits per drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial continguts en aquesta pàgina correspon exclusivament a l’USUARI.

S’entendrà com acte de fixació o, si s’escau, de reproducció, la realització de còpies, en el disc dur, per a l’USUARI, de la totalitat o de part de les obres contingudes en aquesta pàgina, llevat que sigui per a ús personal i exclusiu de l’USUARI.

S’autoritza, però, l’embedació (col·locació/incrustació) dels continguts en vídeo de www.beteve.cat a webs propietat de particulars sempre que es respectin les següents condicions:
− Que es respectin les condicions d’ús del web
− Només es poden embedar vídeos a webs personals i en cap cas es poden fer servir per a finalitats comercials sense prèvia autorització per escrit d’ICB
− S’ha de fer servir el codi subministrat a través de www.beteve.cat i no es pot editar el vídeo
− Queda prohibit embedar aquests vídeos en pàgines web que continguin material ofensiu o il·legal
− ICB podrà eliminar sense previs avís el material publicat a www.beteve.cat

ICB ostenta la titularitat dels drets sobre les seves marques. En  conseqüència, en queda totalment prohibit l’ús, sense permís previ, exprés, i per escrit d’ICB.

L’USUARI s’obliga a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ICB i/o de tercers. L’incompliment d’aquesta obligació i la consegüent infracció dels drets de marca comportarà la persecució civil i, si s’escau, penal de tals infraccions, d’acord amb les lleis i tractats nacionals i internacionals en vigor.

L’USUARI manifesta expressament conèixer i acceptar que qualsevol contingut i/o opinió que incorpori l’USUARI en qualsevol dels serveis i/o recursos participatius que ICB posi a disposició de l’USUARI a www.beteve.cat podrà quedar incorporat a www.beteve.cat, la titularitat del qual correspon a ICB, donant el seu consentiment exprés i irrevocable per a la difusió i explotació dels esmentats continguts mitjançant www.beteve.cat ​i mitjançant altres suports i/o recursos que ICB consideri oportuns i garantint la plena indemnitat d’ICB davant de qualsevol responsabilitat que en relació amb els esmentats continguts li pugui ser objecte de reclamació per tercers.

El contingut dels serveis i llocs web d’ICB, incloent la seva estructura, disseny, textos, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat d’ICB o dels seus col·laboradors o tercers associats, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets les imatges, vídeos, sons, àudios i altres elements gràfics continguts en els portals.

Es prohibeix expressament copiar, reproduir, publicar o alterar qualsevol contingut dels llocs web d’ICB sense la prèvia autorització de la mateixa.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ICB. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’ICB.


5 – Política de Privacitat

Mitjançant la Política de Privacitat, ICB, vol informar-lo del procés de recollida i tractament de les dades de caràcter personal que vostè pugui facilitar-li mitjançant la complementació i enviament de qualsevol dels formularis de sol·licitud de dades que s’incloguin a la seva pàgina web​ www.beteve.cat.

Podeu trobar tota la informació sobre la Política de Privacitat d’ICB en aquest enllaç.


6 – Modificació de www.beteve.cat

ICB es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a www.beteve.cat, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats a www.beteve.cat.


7 – Generalitats

ICB perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda de www.beteve.cat i/o dels continguts i/o serveis que es posen a disposició de l’USUARI a www.beteve.cat, exercint les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.


8 – Legislació Aplicable i Jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia que se susciti en relació amb la seva aplicació, interpretació i/o compliment se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.