política de privacitat

Mitjançant la present Política de Privacitat, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA pretén mostrar el seu compromís pel que fa al compliment de les normatives i legislacions que es deriva del tractament de la informació necessària per a la prestació dels seus serveis, i de l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. En particular, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA manifesta el seu compromís pel que fa al compliment de les normatives orientades a la protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, es consideren com a marc de referència, principalment:

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI).

Aquesta declaració s’aplica a qualsevol lloc web, aplicació, producte, programari o servei que pertanyi a INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA i que s'hi trobi vinculat (en conjunt, els seus serveis). De vegades, un servei estarà vinculat a una declaració de privacitat diferent, que n’enumerarà les pràctiques de privacitat particulars.
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA spm és l’entitat gestora de betevé responsable del tractament de dades relatives al tractament de la informació necessària per a la prestació dels seus serveis i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquesta política pot ser periòdicament actualitzada, per això, l’instem que hi accedeixi i la revisi. En cas que realitzem canvis que considerem importants, l’informarem a través d’un avís en els serveis pertinents o ens comunicarem amb vostè a través d’altres mitjans com el correu electrònic.


1. Sobre nosaltres

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA spm és l’entitat gestora de betevé, el mitjà de comunicació públic i local de la ciutat de Barcelona.

Responsable del tractament:

Informació i Comunicació de Barcelona SA spm
Plaça Tísner 1
NIF: A08862997
Telèfon: 93 506 42 00

La nostra adreça a efectes de notificació, comunicació i contacte és Plaça Tísner 1, 08018, BARCELONA. A més, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA ha habilitat la següent adreça de correu electrònic per a les comunicacions i notificacions relacionades amb els tractaments d’informació i dades personals, incloent l’exercici dels drets que s’indiquen en la present Política:  

gdpr@beteve.cat

Si desitja una llista completa de les ubicacions d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA, i les dades de contacte, feu clic a: https://beteve.cat/

A més, en compliment de la normativa de protecció de dades, i amb la finalitat de millorar i assegurar l’adequada gestió de les dades de caràcter personal, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA ha designat un delegat de Protecció de Dades (amb les funcions indicades en la present Política de Privacitat), amb el qual pot contactar mitjançant escrit dirigit a l’adreça indicada, o mitjançant l’adreça de correu electrònic:

gdpr@beteve.cat


2. Informació i dades de caràcter personal que recopilem

La informació de caràcter personal es refereix a qualsevol informació que es relacioni amb una persona física identificada o identificable. Una persona física identificable és aquella que pot identificar-se, directament o indirectament, especialment amb referència a un element d’identificació, ja sigui un nom, un número d’identificació, les dades d’ubicació, la identificació en línia, o a un o més factors específics de la identitat física, psicològica, genètica, mental, econòmica, cultural o social d’aquesta persona.

Aquestes dades de caràcter personal s’integren en les activitats corresponents de tractament d’ICB i seran tractades amb el fi específic de cada tractament de conformitat amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal i les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per l’Esquema Nacional de Seguretat, tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles. El registre d’activitats de tractament el trobareu aquí.

Recopilem, emmagatzemem i tractem la informació (i en particular de les dades de caràcter personal) necessària per a la prestació dels nostres serveis. En particular, la informació que recollim és:

 • La Informació dels nostres clients necessària per als nostres serveis, incloent informació de caràcter identificatiu i de contacte, acadèmica i professional, econòmica i de dades bancàries, necessària per prestar els nostres serveis i per als nostres propòsits operacionals i de negoci. Encara que la major part d’aquesta informació és de caràcter empresarial, poden incloure dades de caràcter personal, principalment referent al personal de contacte de les nostres empreses clients.
 • Prèvia sol·licitud del consentiment dels afectats, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA pot enviar per correu electrònic comunicacions comercials o informatives, tipus newsletter, per a això s’utilitzaran les dades identificatives i de contacte facilitades directament per l’interessat. En aquests enviaments s’indicarà de manera específica els mecanismes adequats per desactivar la recepció d’aquests enviaments.
 • De la mateixa manera, recopilarem informació, incloent dades de caràcter personal (principalment identificatives i de contacte), mitjançant la nostra pàgina web, sempre que es registri en els esdeveniments publicitats a través de la mateixa, o sempre que s’utilitzin els mecanismes de contacte o sol·licitud d’informació.
 • També recopilem informació personal de tercers com els nostres socis, col·laboradors, proveïdors de serveis i llocs web disponibles públicament, per oferir serveis que considerem que podrien ser del seu interès i per ajudar-nos a mantenir precisió en les dades i oferir i millorar els serveis. A més, els nostres servidors, registres i altres tecnologies recopilen certa informació automàticament per ajudar-nos a administrar, protegir i millorar els nostres serveis, analitzar el seu ús i millorar l’experiència dels usuaris.
 • A nivell intern, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA recopila, emmagatzema i tracta dades de caràcter personal dels seus treballadors i col·laboradors, necessàries per mantenir la relació laboral amb els treballadors, i complir amb les obligacions legals en la matèria.

3. Com protegim la informació i les dades de caràcter personal

A INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA disposem d’un elevat compromís amb la seguretat de la informació que tractem, i amb el compliment dels requisits legals que ens són d’aplicació. En aquest sentit, per assegurar la confidencialitat, disponibilitat i integritat tant de la informació que tractem (i, en particular, de les dades de caràcter personal), com dels sistemes, xarxes, aplicacions i bases de dades utilitzades per al seu tractament, a INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA:

 • Desenvolupem de manera periòdica avaluacions dels riscos associats a la seguretat de la informació i a la protecció de les dades de caràcter personal, analitzant la nostra situació davant del risc i definint plans d’acció en conseqüència.
 • S’ha definit una Política de Seguretat de la Informació i Protecció de Dades d’obligat compliment per part de les diferents parts que intervenen en el tractament de la informació.
 • S’han desenvolupat Procediments de Control d’Accessos, Seguretat dels sistemes i les comunicacions, Gestió d’Incidències i Violacions de Seguretat, i de Suport de la informació.
 • S’han desenvolupat accions de sensibilització i formació necessàries per assegurar el compliment d’aquestes polítiques i procediments.

En el cas que, com a usuari o part afectada, detecti alguna incidència o violació de seguretat, o alguna vulnerabilitat que pugui ser afectada, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA posa a disposició dels afectats l’adreça: gdpr@beteve.cat , a través de la qual es poden realitzar les comunicacions que es considerin adients o necessàries per a la millora de la seguretat de la nostra informació i sistemes.


4. Drets dels titulars de les dades

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA ha habilitat els mitjans necessaris per complir amb el dret d’informació i amb l’obtenció del consentiment en els casos que sigui necessari per assegurar la licitud dels tractaments de les dades de caràcter personal. En el moment de l’obtenció o recollida de la informació, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA es compromet a informar els afectats, sobre la identitat del responsable, la finalitat, les possibles comunicacions o transferències, i la possibilitat d’exercir els drets recollits en la normativa.

INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA reconeix i garanteix la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, recollits per la normativa de protecció de dades. Vostè com a interessat o afectat pot:

 • DRET D’ACCÉS: Obtenir confirmació de si s’estan tractant les seves dades i, en cas afirmatiu, té dret a accedir a la informació següent referent al tractament de les seves dades:
  • els caps del tractament;
  • les categories de dades personals de què es tracti;
  • els destinataris o les categories de destinataris als quals es podran comunicar les dades personals;
  • el termini previst de conservació de les dades personals;
  • l’existència del dret a sol·licitar la rectificació, supressió, oposició de dades, o la limitació del tractament;
  • el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control;
  • quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen;
  • l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils i informació significativa sobre la lògica aplicada, així com la importància i les conseqüències previstes d’aquest tractament per a l’interessat;
  • les garanties adequades en virtut de l’article 46 relatives a la transferència quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional
 • DRET DE SUPRESSIÓ: Obtenir la supressió de les seves dades quan passi alguna de les circumstàncies següents (sempre que les dades no s’ajustin a algun dels requisits previstos en la normativa: que siguin dades d’interès general, necessàries per al compliment d’una obligació legal, o per exercir el dret de llibertat d’expressió …):
  • les dades personals ja no siguin necessàries per a la finalitat amb la qual van ser recollides
  • l’interessat retiri el consentiment donat per al tractament de les dades
  • l’interessat s’oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament
  • les dades personals hagin estat tractades il·lícitament
  • les dades personals s’hagin de suprimir per al compliment d’una obligació legal que es pugui establir
 • DRET DE RECTIFICACIÓ: Modificar les dades inexactes, errònies o incompletes.
 • DRET DE PORTABILITAT: Rebre d’INFORMACIÓ I COMUINCACIÓ DE BARCELONA les dades personals que li incumbeixin i a transmetre-les a un altre responsable del tractament quan:
  • la licitud del tractament estigui basada en el consentiment de l’interessat o en el compliment d’un contracte
  • el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats
 • DRET D’OPOSICIÓ: Oposar-se que dades personals que li concerneixen siguin objecte d’un tractament basat en el compliment de finalitats d’interès públic o d’interès legítim per al responsable.
 • DRET DE LIMITACIÓ: Obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:
  • l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant un termini que permeti al responsable verificar-ne l’exactitud
  • el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús
  • el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions
  • l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut del dret d’oposició

Per a l’exercici d’aquests drets, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA ha habilitat l’adreça de correu electrònic gdpr@beteve.cat, a través de la qual vostè podrà contactar amb l’organització per sol·licitar l’exercici dels drets que la normativa reconeix. De la mateixa manera, podran ser exercits a través de l’adreça de correu postal indicada en el primer apartat.

Per a un exercici adequat d’aquests drets, l’instem que utilitzi com a referència les plantilles i models per a l’exercici dels drets que es poden localitzar en l’enllaç de cada dret.

A més, l’informem de la possibilitat, en cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats o que no s’ha actuat adequadament respecte a les sol·licituds de drets que hagi pogut realitzar, de presentar la reclamació corresponent davant l’Agència de Protecció de Dades, a la qual es podrà dirigir a través de la seu electrònica, accessible des de la seva pàgina web (www.aepd.es)


5. Quina informació comuniquem o transferim

Com a norma general, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA únicament comunica dades de caràcter personal a terceres parts o els hi facilita accés, en els casos necessaris per desenvolupar una prestació adequada del servei sol·licitat, per complir amb les obligacions legals, fiscals i societàries, o per el desenvolupament de determinats processos o activitats de l’organització de manera subcontractada (accés a dades per compte de tercers).

En particular, realitzem comunicacions i intercanvis d’informació amb entitats bancàries, basant-nos en els serveis prestats, per realitzar la gestió de cobraments i facturació dels serveis prestats, la gestió de pagaments a proveïdors de serveis o en compliment dels requisits legals, fiscals i de deures públics. Igualment, en compliment d’aquests deures públics, es realitzen comunicacions a altres organismes de l’Administració, com poden ser la Seguretat Social o l’Administració Tributària.

D’altra banda, a INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA establim acords, aliances o col·laboracions amb altres entitats que ens proveeixen determinats serveis o que col·laboren en el desenvolupament de determinades activitats, i es pot disposar d’accés a les dades de caràcter personal que gestionem. És el cas, per exemple, de les assessories fiscals i laborals a les quals es concedeix accés a les dades personals dels nostres treballadors per a la gestió de nòmines, compliment de deures públics, o prevenció de riscos laborals.

A més, disposem de determinats serveis subcontractats en què ens recolzem per a la prestació i desenvolupament dels nostres serveis. És el cas, principalment, de serveis d’allotjament extern (housing) o d’allotjament web (hosting). Per a la prestació d’aquests serveis s’han signat els contractes de tractament extern corresponents per assegurar el compliment dels requisits de la normativa. Es pot donar el cas que aquests serveis siguin proporcionats o requereixin la intervenció d’entitats o sistemes allotjats a tercers països. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA assegura que, en els casos en què es requereixin transferències internacionals de dades, es realitzin a països que acreditin un nivell de seguretat equiparable al de la normativa europea. En aquest sentit, es consideraran les decisions d’adequació del Comitè Europeu de Protecció de Dades o, si no, certificats, normes corporatives, clàusules contractuals o qualsevol altre mecanisme reconegut que acrediti un nivell de protecció adequat.


6. Durant quant temps conservem la informació

Com a norma general, a INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA únicament conservem la informació i les dades de caràcter personal durant el temps necessari per complir amb la finalitat amb la qual es van obtenir les dades, així com per atendre les possibles reclamacions o responsabilitats que sorgeixin com a conseqüència del tractament de les dades. Amb caràcter general, un cop finalitzada la prestació del servei, es procedeix al bloqueig de les dades i no s’hi realitza cap tractament més enllà de mantenir-les a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció. Un cop transcorregut aquest termini s’ha de procedir a la cancel·lació. D’altra banda, per determinar els períodes de retenció de dades, INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA preveu les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i requisits dels nostres clients. Quan ja no necessitem informació personal, l’eliminem o destruïm de manera segura.


7. Política de galetes

El lloc web d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA i els seus dominis utilitzen galetes (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l’usuari, així com la recollida d’estadístiques. En concret, s’utilitzen els cookies següents:

Galetes analítiques o d’audiències

Les galetes d’anàlisi ajuden a entendre als propietaris de llocs web com interactuen els visitants amb els llocs web mitjançant la recopilació i notificació d’informació de forma anònima.

Galetes de publicitat

Les galetes de màrqueting s’utilitzen per rastrejar els visitants a través dels llocs web que visita. La intenció és mostrar anuncis que podrien ser rellevants i atractius per a l’usuari i, per tant, valuosos per editors i tercers anunciants.

a. Acceptació de la política de galetes

INFORMACIÓ I COMUINCACIÓ DE BARCELONA mostra informació sobre la seva política de galetes a la part inferior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió amb l’objecte que vostè en sigui conscient.

Davant d’aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

 • Acceptar les galetes. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.
 • Modificar la configuració. Podrà obtenir més informació sobre què són les galetes, conèixer la política de galetes d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA i modificar la configuració del seu navegador per restringir o bloquejar les galetes d’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA en qualsevol moment. En el cas de restringir o bloquejar les galetes pot veure reduïdes les funcionalitats del web.
 • Seguir navegant o moure per la barra de desplaçament: en aquest cas considerem que n’accepta el seu ús.

b. Com modificar la configuració de les galetes

Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes de qualsevol lloc web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador la gestió és diferent, la funció d’ajuda li mostrarà com fer-ho:


8. Informació sobre el delegat de protecció de dades

En compliment del Reglament General Europeu de Protecció de dades, ICB disposa d’un Delegat de Protecció de dades com a persona encarregada de vetllar pel respecte a les persones en la gestió de la seva informació personal i pel compliment de la normativa de protecció de dades. Poden contactar amb aquesta figura a través del correu electrònic gdpr@beteve.cat.


9. Informació relativa al tractament de videovigilància

ICB informa de l’existència de càmeres de videovigilància a les nostres instal·lacions indicades amb cartells de videovigilància, mitjançant les quals es recaptarà i tractarà la seva imatge.